Algemene uitgangspunten IDB

Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB)


Algemene uitgangspunten

Het IDB is een commissie van de Delftse Raad van Kerken, opgezet als een achterban van het Interkerkelijk Sociaal Fonds (ISF). Het IDB heette eerst ‘Stuurgroep Arme Kant van Delft’. Er is op een gegeven moment gekozen voor een naams­wijziging om aan te geven dat er een relatie bestaat met de kerken/ geloofsgemeen­schappen van Delft èn omdat de commissie een (overleg)platform wil zijn voor de diakonale achterban van alle leden van de Raad van Kerken. Het Interkerkelijk Diaconaal Beraad wil dus een breed Delfts overleg zijn van de kerken/geloofsgemeenschap­pen op diaconaal gebied. Het IDB vertegenwoordigt zo dus ook de kleine kerken die niet allemaal een ver­tegenwoordiger kunnen afvaardigen naar het beraad.

Het IDB heeft als commissie een duidelijk christelijke achtergrond en wil zo op diaconaal gebied een voortrekkersrol spelen in de Delftse Christelijke gemeenschap. Hierbij wordt de samenwerking met niet-christelijke geloofsgemeenschappen niet uitge­sloten. Het IDB moet op grond van zijn waarden en normen laten zien dat diaconaal werk wezenlijk onderdeel uitmaakt van het Christen-zijn. Met andere woorden, het IDB moet een soort van diaconaal geweten van de kerken zijn naar binnen toe (naar de eigen achterban) maar ook naar buiten toe (instanties, gemeente en overheid).

In de algemene doelstelling van het IDB staat dat de commissie zich namens de Raad van Kerken richt op het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de positie van de medemens (in nood) in de stad Delft. Het IDB probeert deze taak uit te voeren door:

>> de achterban, zoals diakenen, diaconaal werkers en de pastores te informeren, toe te rusten en door instanties, gemeente en overheid te activeren daar waar nodig is.

>> signalen uit de samenleving op te vangen en deze naar verantwoordelijke instanties door te geven. Met de gedachte ‘samen staan we sterker’ moet het IDB namens de kerken als gesprekspartner voor de gemeente fungeren.

>> het regelmatig verstrekken van informatie en voorlichting aan de lidkerken van de RvK

>> het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten over relevante vraagstukken, in samenwerking met of met medewerking van andere (niet-kerkelijke) organisaties, stichtingen en of diensten.

>> het indienen van een voorstel bij de RvK voor de besteding van de jaarlijkse diaconale Kerstcollecte voor de RvK.

>> jaarlijks aan de RvK schriftelijk rapporteren (onder overlegging van een jaarverslag) over de werkzaam­heden van het afgelopen jaar en voorstellen doen voor activiteiten voor het komende jaar met een begroting van de daaraan verbonden kosten; deze begroting behoeft de goed­keuring van de RvK.

>> door samen te werken met relevante (kerk-gerelateerde) maatschappelijke instanties, bv. Interkerkelijk Sociaal Fonds (ISF) en de Gemeente Delft.

Het IDB werkt namens de Raad van Kerken, die het gezamenlijk optreden van kerken en christenen in Delft wil stimuleren en bevorderen en gezamenlijk vorm wil geven aan onder meer aspecten van dienst (de diaconia) aan de samenleving in Delft. De RvK vindt dat betrokkenheid bij sociaal-maatschappelijke problemen (zoals bijvoorbeeld de WMO, integratie proble­matiek, schuldhulpverlening en armoedebestrijding) tot de taken behoort van de diakonie van de kerken van vandaag en dus bij het takenpakket van de diaken of diaconaal medewerk(st)er. Deze betrokkenheid kan pas impact hebben als er samenwerking en eenheid tussen de kerken bestaat die naar buiten toe uitstraalt. Dan wordt een krachtig signaal afgegeven b.v. naar het gemeentelijke Pact tegen Armoede, de overheid etc. Hierin wil het IDB een voortrekkersrol vervullen.

Klik hier voor het reglement.

Klik hier voor het Jaarverslag IDB 2020