Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is een adviesorgaan van de gemeente Delft, en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over het beleid en de uitvoering daarvan op het terrein van o.a. werk en inkomen. Alle voorstellen die het College van Burgemeester en Wethouders voorlegt aan de gemeenteraad worden hier besproken.

De Raad van Kerken Delft heeft regelmatig overleg met leden van de Adviesraad.

Adviesraad Sociaal Domein