Structuur

Zesmaal per jaar komen afgevaardigden van de aangesloten kerken bijeen; deze vergadering is de eigenlijke Raad van Kerken Delft. Elke lidkerk heeft het recht om twee afgevaardigden te zenden, bij voorkeur een voorganger en een lid van het kerkbestuur. In de praktijk is er meestal één afgevaardigde per kerk aanwezig.

Ongeveer een maand voor de Raadsvergadering wordt de agenda opgesteld door het bestuur, moderamen geheten. De voorzitter van het moderamen is ook de voorzitter van de Raad. Het werk van de Raad wordt vaak in commissies verricht; op de Raadsvergadering zijn daarom ook vaak afgevaardigden van commissies aanwezig die rapporteren aan de Raad, en/of ook -op uitnodiging- afgevaardigden van gelieerde kerkelijke of maatschappelijke organisaties.

Er worden besluiten genomen over agendapunten, of er worden oplossingsrichtingen geformuleerd die nader uitgewerkt moeten worden. Dan keert het onderwerp later op de agenda terug voor goedkeuring. De afgevaardigden van de kerken weten daarom altijd tenminste twee maanden van tevoren welke voorstellen er voorliggen en goedkeuring behoeven. In die twee maanden is er dan tijd om te overleggen met de eigen kerkenraad of het eigen bestuur, en desgewenst een standpunt te bepalen.

De vergaderingen zijn telkens op een andere locatie, meestal in een ruimte in een van de kerkgebouwen van een lidkerk.

De vergaderingen van de Raad zijn – al sinds 8 april 1970 – openbaar; er zijn ook regelmatig “toehoorders”. Voor aanmelding of meer inlichtingen kunt u zich altijd wenden tot de secretaris via kerkendelft@outlook.com