16 maart | Inspiratie-avond | De meerwaarde van samen

De Raad van Kerken Delft organiseerde op 16 maart 2022 een inspiratieavond over de samenwerking van de kerken in Delft. Wat kunnen we als kerken en christenen in onze stad voor elkaar en voor de stad betekenen? Hoe staat het ervoor met de Delftse oecumene? Is het een hobby van een aantal enthousiastelingen of een gemeenschappelijke roeping die alle kerken aangaat?

Bij het opruimen van het archief kwam een 50 jaar oud document boven water van de “Kommissie Interkerkelijk Centrum”, dat een uitgewerkt plan bevat voor een interkerkelijk pastoraal centrum in Delft, met ideeën voor een stiltecentrum, gezamenlijke diaconale activiteiten en vredes- en ontwikkelingswerk – midden in de stad. Dat is er nooit gekomen, maar wat ons trof was de gedrevenheid en oecumenische samenwerking die tot het voorstel leidde. De hoop was dat de gescheiden kerken zich in de oecumene zouden verplichten tot gemeenschappelijke getuigenis en dienst in de samenleving.

In vijftig jaar is er veel veranderd. De kerkelijke instituten zijn in de marge van de samenleving terecht gekomen. Toch is er op allerlei manieren samenwerking tussen de kerken ontstaan, op diaconaal gebied (denk o.a. aan het ISF en de Jessehof), in buurtnetwerken en in initiatieven als de jaarlijkse Week van Gebed, de cantatevespers in de Oude Kerk, een gezamenlijk radioprogramma, Lichtjes voor Delft, het Delftse studentenpastoraat, en meer. De oecumene lijkt vooral te bestaan uit praktische samenwerking van onderop.

René Strengholt, stadspastor van de Protestantse Gemeente Delft hield een inleiding. Daarin inventariseerde hij wat we als Delftse kerken al samen doen. En wat hierin de meerwaarde is van ‘samen’. Vervolgens zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de vraag wat voor ons de drijfveren zijn om eenheid en samenwerking met andere kerken te zoeken. Hebben we elkaar als plaatselijke kerken nodig als we samen onderweg zijn in een tijd waarin we in kerk en samenleving voor grote uitdagingen staan? Is de samenleving ermee gediend als we meer samen optrekken? Is de Heer van de kerk ermee gediend?

De lezing van René Strengholt vindt u hier.