17 november | Inspiratieavond Raad van Kerken Delft | Uitgesteld

De meerwaarde van samen | Delftse kerken samen onderweg in een uitdagende tijd

UPDATE dd. 12.11.21: HELAAS IS DEZE AVOND TOT NADER ORDER UITGESTELD, vanwege de aangescherpte maatregelen per 13 november. We hopen zo spoedig mogelijk een nieuwe datum te kunnen vaststellen.

 

De Raad van Kerken Delft nodigt u van harte uit voor een inspiratieavond over de samenwerking van de kerken in Delft. Wat kunnen we als kerken en christenen in onze stad voor elkaar betekenen en wat kunnen we samen voor de stad betekenen? Hoe belangrijk vinden we hierin het ‘samen’? Hebben we een boodschap aan elkaar en aan de stad? Hoe staat het ervoor met de Delftse oecumene? Is het een hobby van een aantal enthousiastelingen of een gemeenschappelijke roeping die alle kerken aangaat? Deze avond is bedoeld voor iedereen die zich betrokken weet bij de plaatselijke oecumene en de samenwerking tussen kerken.

De aanleiding voor deze avond is het opdiepen uit de archieven van een plan van de Delftse Kontaktraad van Kerken, uit 1971, een halve eeuw geleden, voor een Interkerkelijk Pastoraal Centrum. In dit centrum zouden activiteiten van de kerken gezamenlijk aangeboden kunnen worden en zouden leden van de kerken elkaar kunnen ontmoeten. Er werd onder meer gedacht aan activiteiten in het vormingswerk en op het gebied van vrede en ontwikkelingssamenwerking. In het pastoraal centrum zou er ook een stiltecentrum ondergebracht kunnen worden. Voor zover wij weten is het Interkerkelijk Pastoraal Centrum nooit van de grond gekomen. Wat ons wel trof was de gedrevenheid achter het voorstel. Met het centrum hoopte men verder te komen dan vrijblijvende interkerkelijke samenwerking die de kerken onveranderd zou laten. In het licht van de vragen waar men zich in die tijd als kerken voor gesteld wist, had je elkaar nodig om zorgen te delen, samen zich te bezinnen en te zoeken naar antwoorden. De hoop was dat de gescheiden kerken zich in de oecumene zouden verplichten tot gemeenschappelijke getuigenis en dienst in de samenleving.

In vijftig jaar is er veel veranderd. De kerkelijke instituten zijn in de marge van de samenleving terecht gekomen. Het kerkelijk instituut heeft voor veel van de kerkleden ook niet zo’n grote betekenis meer. Het gaat meer om de eigen gemeenschap en of je je daar thuis voelt. Tegelijk is er op allerlei manieren samenwerking tussen de kerken en christenen ontstaan, op diaconaal gebied (denk o.a. aan het ISF en de Jessehof), maar ook in buurtnetwerken en in initiatieven als de jaarlijkse Week van Gebed, de cantatevespers in de Oude Kerk, Athletes in Action (jongeren), een gezamenlijk radioprogramma, Lichtjes voor Delft, het Delftse studentenpastoraat, en meer. De oecumene lijkt vooral te bestaan uit praktische samenwerking van onderop, terwijl er maar weinig mensen betrokken zijn bij de platforms waar kerken elkaar ontmoeten.

Op de inspiratieavond willen we – na een inleiding door René Strengholt, stadspastor van de Protestantse Gemeente – allereerst met elkaar inventariseren wat we als Delftse kerken al samen doen. En wat hierin de meerwaarde is van ‘samen’. Daarnaast gaan we met elkaar in gesprek over de vraag wat voor ons de drijfveren zijn om eenheid en samenwerking met andere kerken te zoeken. En hoe kijken we tegen de eenheid van de kerk aan? In hoeverre hebben we elkaar als plaatselijke kerken en christenen nodig als we samen onderweg zijn in een tijd van verandering; een tijd waarin we in de samenleving en in de kerk voor grote uitdagingen staan? Is de samenleving ermee gediend als we meer samen optrekken? Is de Heer van de kerk ermee gediend? We nodigen u van harte uit om op woensdagavond 17 november over dit thema mee te praten.

De inspiratieavond wordt gehouden in Het Boek, Sandinoweg 151, Delft-Tanthof, en begint om 20.00 u (inloop vanaf 19.45 u). Na 21.30 u is er nog gelegenheid elkaar informeel te ontmoeten. We houden bij de avond de gevraagde 1,5 m afstand aan. Bij verplaatsing in het gebouw is het dragen van een mondkapje verplicht.